• Taxibooker portal

    ....Via de Taxibooker portal krijg je toegang tot alle beheerfuncties..Through the Taxibooker portal you can access all management functions....

Online portal

....Taxibooker is een 100% cloud oplossing. Via de portal krijg je toegang tot vele operationele en beheerfuncties. ..Taxibooker is a 100% cloud solution. The portal gives you access to many operational and management functions. ....


  • ....Lees mee met de actieve conversaties..Read along with active conversations....
  • ....Bekijk vertalingen van conversaties..View translations of conversations....
  • ....Krijg toegang tot de veel gestelde vragen in de FAQ..Access frequently asked questions in the FAQ....
  • ....Richt speciale gebieden in voor je taxi's..Designate special areas for your taxis....

....Operator en Supervisor..Operator and Supervisor....

....Natuurlijk kan het voorkomen dat er een onverwachte situatie of onverwachte vraag wordt gesteld, waarop de bot nog niet is getraind. Op dat moment komt 'escaleren' we de conversatie naar een van jouw operators en/of Supervisor zodat de klant alsnog goed geholpen kan worden.

De supervisor heeft meer mogelijkheden zoals actief meelezen met alle lopende conversaties.

..

Of course an unexpected situation can occur or unexpected question is asked, on which the bot is not yet trained. At that moment we 'escalate' the conversation to one of your operators and/or supervisor so that the customer can still be helped properly.

The supervisor has more options such as actively reading along with all ongoing conversations.

....

....Vertalingen..Translations....

....Je kunt zelfstandig de teksten voor de conversaties aanpassen naar eigen inzicht, taal en dialect. Taxibooker wordt standaard geleverd in het Engels en Nederlands. Binnenkort worden Duits en Fins toegevoegd. ..You can independently customize the texts for the conversations according to your own understanding, language and dialect. Taxibooker comes standard in English and Dutch. German and Finnish will be added soon. ....

Speciale adressen

....Niet zelden zien we speciale namen voorbij komen voor een adres dat niet direct door Google of Taxibooker herkend wordt. 

Je kunt dit soort specials zelf toevoegen en bijhouden. 

..

Not infrequently we see special names come by for an address that is not immediately recognized by Google or Taxibooker. 
You can add and track these kinds of specials yourself. ....

Points of Interest

....Voor specifieke gebieden zijn zogenaamde 'Points Of Interest' in te stellen. Bijvoorbeeld voor een gebied als Schiphol of een uitgaansgebied. Zodra Taxibooker heeft vastgesteld dat de besteller in een POI gebied is, kan er een speciale afhandeling gestart worden. Je kunt de klant dan bijvoorbeeld naar een specifiek ophaalpunt sturen (je stuurt dan ook een kaartje naar de besteller).

Ook kun je deze optie inzetten voor speciale dagen zoals Koningsdag, een gebied afsluiting in verband met een festival of sportevenement etc. ..

For specific areas, so-called Points Of Interest can be set up. For example, for an area such as Schiphol Airport or an entertainment area. As soon as Taxibooker has determined that the orderer is in a POI area, a special handling can be started. Then, for example, you can send the customer to a specific pick-up point (you will then also send a card to the orderer).

You can also use this option for special days such as King's Day, an area closure due to a festival or sporting event, etc.
....

Analytics

....Via de Analytics module krijg je snel inzicht in de prestaties van Taxibooker. Je kan bijvoorbeeld zien hoeveel conversaties en escalaties er zijn geweest in een selecteerbare periode. Daarnaast krijg je op deze manier inzicht hoe goed de AI omgeving werkt. ..Through the Analytics module, you get quick insight into Taxibooker's performance. For example, you can see how many conversations and escalations there have been in a selectable period of time. In addition, this way you get insight into how well the AI environment is working. ....